Zápis do Mateřské školy na školní rok 2018/2019

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1. 9. 2017

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Povinnost se vztahuje na občany ČR i cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR.

PŘEDŠKOLÁK, KTERÝ JIŽ NAVŠTĚVUJE MŠ ZAPSANOU V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ,

NEMUSÍ JÍT ZNOVU K ZÁPISU!!!!!

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. do 31. 5. 2018 (§ 34a, odst. 6).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pokud si bude chtít prohlédnout naši mateřskou školu, srdečně Vás zveme  v sobotu 14. dubna 2018.  Sraz je ve vestibulu školy v 10.00 a v 11.00 hodin. Prosíme přineste si přezůvky. Děkujeme za Váš zájem a budeme se na Vás těšit.

Zápis do mateřských škol ve městě Brně probíhá elektronicky, veškeré informace získáte na adrese www.zapisdoms.brno.cz/

I. fáze – Vydávání přihlášek

3. dubna – 1. května 2018

Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V tomto období lze získat „Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy“ třemi způsoby:

Pro rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku vygenerovat:.

  • v naší mateřské škole 11. dubna 10.00 – 12.00
  • na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:

  • po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
  •  Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
  •  Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

II.fáze - sběr přihlášek - zápis

2. května– 3. května 2018

2. května      9.00 - 11.00, 13.00 - 16.00

3. května        8.00 - 12.00

DO MŠ je třeba se dostavit osobně a předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, doklad TP dítěte, (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. fáze – Přijímací řízení

Od 9. května 2018

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

budeme Vás kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

  • telefonicky
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Spádovost:

MŠ, Brno Puchýřova 13a je spádovou školou pro děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v ulicích Bednaříkova (sudá čísla), Breitcetlova, Chmelnice, Jírova, Klajdovská, Kosíkova, Krameriova, Markovičova, M. Kříže, Popelákova, Puchýřova, Salajní, Svánovského, Střelnice, Štítného, Za Klášterem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider