Jednotný zápis do Mateřské školy na školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení získáte na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz

Kriteria přijímacího řízení https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

PŘEDŠKOLÁK, KTERÝ JIŽ NAVŠTĚVUJE MŠ ZAPSANOU V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ,

NEMUSÍ JÍT ZNOVU K ZÁPISU!!!!!

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. do 31. 5. 2024 (§ 34a, odst. 6).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

středa 17. dubna 2024

Den-otevrenych-dveri-2024

NAHLÉDNOUT DO NAŠÍ MŠ MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM FOTOGALERIE, ZÁLOŽKA NAŠE ŠKOLKA.

Zápis do mateřských škol ve městě Brně probíhá elektronicky, veškeré informace získáte na adrese www.zapisdoms.brno.cz/

I. fáze – Vydávání přihlášek

15. dubna – 14. května 2024

Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V tomto období lze získat „Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy“ třemi způsoby:

Pro rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku vygenerovat:

  • v naší mateřské škole  19. dubna 10.00 – 11.00 
  • na Odboru školství, mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.  v úředních dnech  pondělí a středa v době od 8.00 - 17.00 hod. 

Důležité informace:

  • po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána)
  • pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat
  • vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře

II.fáze - sběr přihlášek - zápis

13. května– 14. května 2024

K řádně vyplněné přihlášce je třeba doložit originál rodného listu dítěte,  originál potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte, trvalý pobyt dítěte (lze ověřit podle OP rodiče)

Doporučujeme osobní podání - proběhne kontrola podávaných žádostí, jejich úplnost a současně budou ověřeny vámi zadané údaje.

Po vygenerování přihlášky doporučujeme provést rezervaci termínu pro její podání a tím se vyhnout delšímu čekání.

Termíny:

Pondělí 13. května 2024  9.00 -11.00, 13.00 - 16.00 (objednání přes rezervační systém), 11.00 - 12.00 (bez předchozí rezervace)

Úterý 14. května 2024 9.00 - 11.00 (objednání přes rezervační systém), 13.00 - 14.00 (bez předchozí rezervace)

Přihlášku je možné podat také:

- emailem s elektronickým podpisem, nelze podat běžných emailem

-  pomocí datové schránky školy

V těchto případech budou rodiče vyzváni k předložení originálů dokladů, podle kterých budou ověřeny uváděné údaje. 

Přihlášky je nutné doručit ředitelce školy nejpozději do úterý 14. 5. 2024 do 14. 00 hodin.

Prosíme o důslednou kontrolu Vámi uváděných kontaktů (email, telefon), abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. fáze – Přijímací řízení

Od 23. května 2024

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Budeme Vás kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

  • telefonicky
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Spádovost:

MŠ, Brno Puchýřova 13a je spádovou školou pro děti, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku, a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v ulicích Bednaříkova (sudá čísla), Breitcetlova, Chmelnice, Jírova, Klajdovská, Kosíkova, Krameriova, Markovičova, M. Kříže, Popelákova, Puchýřova, Salajní, Svánovského, Střelnice, Štítného, Za Klášterem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider