Informace o školním stravování

Naše školní jídelna se zapojila do projektu dietního stravování ve městě Brně

Spolupracuje s nutriční terapeutkou z Masarykovy univerzity Brno. Na základě lékařského potvrzení a dohody se zákonnými zástupci poskytujeme dětem z naší mateřské školy celodenní dietní stravování nebo úpravu stravy

Finanční normativ platný od 1. 1. 2023

Celodenní stravování - přesnídávka, oběd, svačina

děti 3-6 let 50,- Kč
děti, které dosáhnou 7 let ve šk. roce 2023/24 54,- Kč

Dietní stravování - přesnídávka, oběd, svačin

děti 3-6 let 60,- Kč
děti, které dosáhnou 7 let ve šk. roce 2023/24 64,- Kč

Děti odhlašujte a přihlašujte ze stravování jeden den předem a to do 13.00 hod!

  • pomocí SMS 608 566 265
  • písemně do sešitů stravování v šatnách
  • telefonicky 544 210 333

První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné oběd vyzvednout v kuchyni (boční vchod do MŠ)

v době od 11. 15 do 11.30 hod.

Pozdější výdej obědů z hygienických důvodů není možný.

Obědy se vydávají pouze do vlastních čistých jídlonosičů nebo plastových misek s uzavíratelným víčkem.

Upozorňujeme rodiče, že jídlo je určeno k okamžité spotřebě !!!

Nárok na zvýhodněnou stravu (rodič platí pouze cenu potravin, věcné a osobní náklady hradí zřizovatel) má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti (nemoci).

Další dny se dítě ze stravování musí odhlásit.

Pokud rodič tak neučiní, dítě stravu neodebere, ale šk. kuchyně ji připraví, musí rodič uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (Vyhl. č. 272/2021 Sb,).

Prosíme, odhlašujte řádně své děti ze stravování !!!

Způsob placení stravného do 15. dne v měsíci a to:

  • tvalým příkazem
  • jednorázovým převodem
  • hotově v kanceláři u vedoucí stravování

Začátkem každého měsíce bude na nástěnce v šatně vyvěšen seznam dětí, jejich variabilní symboly a částka, kterou je třeba uhradit.

Přeplatky za odhlášené stravné se odečítají okamžitě v následujícím měsíci.

Pokud rodiče platí trvalým příkazem, vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně (únor a červen) převodem na účet plátce.

Na konci školního roku se přeplatky převádí na září dalšího školního roku. Dětem, které ukončí docházku do MŠ, se přeplatky vrací v červenci na účet zákonného zástupce nebo po dohodě v hotovosti.

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonní zástupci opakovaně neuhradí předepsanou platbu ve stanoveném termínu. (školský zákon 561/2004 Sb, §35).

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) a stravné se platí společně na jeden účet a to:

10006-50230621/0100

Veškeré dotazy ohledně plateb stravného a školného u vedoucí stravování na telefonu:

544 210 333

úterý, čtvrtek: 7.00 - 16.00 hod

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider