Informace o školním stravování

Naše školní jídelna se zapojila do projektu dietního stravování ve městě Brně

spolupracuje s nutriční terapeutkou z Masarykovy univerzity Brno.

Na základě lékařského potvrzení a dohody se zákonnými zástupci

poskytujeme dětem z naší mateřské školy

celodenní dietní stravování nebo úpravu stravy.

Finanční normativ platný od 1. 9. 2019

Celodenní stravování - přesnídávka, oběd, svačina                                           

  • děti 3-6 let                                                                            40,- Kč
  • děti, které dosáhnou 7 let ve šk. roce 2019/20              44,- Kč

Dietní stravování - přesnídávka, oběd, svačin

  • děti 3-6 let                                                                            50,- Kč
  • děti, které dosáhnou 7 let ve šk. roce 2019/20              54,- Kč

Děti  odhlašujte a přihlašujte ze stravování jeden den předem a to do 13.00 hod !

  • telefonicky  544 21 03 33
  • písemně do sešitů stravování v šatnách

První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné oběd vyzvednout v kuchyni  (boční vchod do MŠ)

 v době od 11. 30 do 11.45 hod.

Pozdější výdej obědů z hygienických důvodů není možný.

Obědy se vydávají pouze do vlastních čistých jídlonosičů nebo plastových misek s uzavíratelným víčkem.

Upozorňujeme rodiče, že jídlo je určeno k okamžité spotřebě !!!

Nárok na zvýhodněnou stravu (rodič platí pouze cenu potravin, věcné a osobní náklady hradí zřizovatel) má strávník pouze 1.den  neplánované nepřítomnosti (nemoci) .

Další dny se dítě ze stravování musí odhlásit.

Pokud rodič tak neučiní, dítě stravu neodebere, ale šk. kuchyně ji připraví, musí rodič  uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (Vyhl. č.107/2005 Sb,§4, odst.9 ).

Prosíme, odhlašujte řádně své děti ze stravování !!!

Způsob placení stravného : do 10. dne v měsíci a to :

  • tvalým příkazem
  • jednorázovým převodem
  • hotově v kanceláři u vedoucí stravování

Začátkem každého měsíce bude na nástěnce v šatně vyvěšen seznam dětí, jejich variabilní symboly a částka, kterou je třeba uhradit.

Přeplatky za odhlášené stravné se odečítají okamžitě v následujícím měsíci.

Pokud rodiče platí trvalým příkazem, vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně (únor a červen) převodem na účet plátce.

Na konci školního roku se přeplatky převádí na září dalšího školního roku. Dětem, které ukončí docházku do MŠ, se přeplatky vrací v červenci na účet zákonného zástupce nebo po dohodě v hotovosti.

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonní zástupci opakovaně neuhradí předepsanou platbu ve stanoveném termínu. (školský zákon 561/2004 Sb, §35).

 

Úplata za předškolní vzdělávání  / školné/ a stravné se platí  společně  na jeden účet a to:

10006-50230621/ 0100

.

Veškeré dotazy ohledně plateb stravného a školného u vedoucí stravování na telefonu:

544 210 333 

úterý, čtvrtek:  7.00 - 16.30 hod

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider